1. POLITYKA PRYWATNOŚCI Planet Escape Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
 2. Wydana na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [RODO].

  Kto jest Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych?

  Administratorem przekazanych przez Ciebie danych osobowych jest Planet Escape Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 52/lu. 2, 31-158 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000588527, NIP 6762496899, REGON 363140085.

  Nasze dane kontaktowe:

  Planet Escape Sp. z o.o. Sp. k.

  Krowoderska 52/lu. 2

  31-158 Kraków

  e-mail: info@planetescape.pl        

  tel.: 12 358 58 58

  Czyje dane osobowe przetwarzamy?

  Przetwarzamy dane osobowe:

  • Klientów [w tym osób na rzecz których zawarto umowę o świadczenie usług turystycznych],
  • Osób zainteresowanych naszymi usługami, które kontaktują się z nami w celu otrzymania skonkretyzowanej oferty.

  W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane osobowe ?

  Przekazane przez Ciebie dane osobowe służą nam do :

  • Przygotowania dla Ciebie spersonalizowanej oferty.

  Dlaczego potrzebne nam są Twoje dane osobowe dla przygotowania oferty ?

  Z uwagi na specyfikę modelu działalności naszego biura podróży, ostateczna cena oferty zależna jest od wielu zmiennych. Aby móc przedstawić Klientom konkretną ofertę, musimy dokonać tymczasowej rezerwacji niektórych usług składających się na imprezę turystyczną, a rezerwacja ta wymaga podania danych osobowych uczestnika.

  Podstawa prawna przetwarzania.

  Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].

  • Zawarcia i realizacji zawartej z Tobą umowy.

  Dlaczego potrzebne nam są Twoje dane osobowe do zawarcia i realizacji umowy ?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mamy obowiązek zawrzeć z Tobą pisemną umowę o świadczenie usług turystycznych, w której muszą się znaleźć Twoje dane osobowe oraz dane osobowe pozostałych uczestników imprezy turystycznej. Ponadto, Twoje dane osobowe są nam niezbędne, aby zorganizować podróż i inne usługi objęte umową [zakupić bilety lotnicze, zarezerwować hotele, itp.].

  Podstawa prawna przetwarzania.

  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. b RODO].

  • Realizacji obowiązków ciążących na nas na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Dlaczego musimy przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach niż realizacja umowy ?

  Przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas obowiązki, których wykonanie może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych [np. przepisy podatkowe i przepisy z zakresu rachunkowości].

  Podstawa prawna przetwarzania.

  Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego [art. 6 ust. 1 lit. c RODO].

  • Obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

  Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe  w związku z ewentualnymi wzajemnymi roszczeniami?

  W związku z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług turystycznych może dojść do powstania pomiędzy nami wzajemnych roszczeń. Dla obrony przed Twoimi roszczeniami, lub dla dochodzenia naszych roszczeń, niezbędne jest przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.

  Podstawa prawna przetwarzania.

  Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów [art. 6 ust. 1 lit f RODO].

  • Prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług.

  Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe do działań marketingowych?

  Przede wszystkim nie chcemy abyś przegapił szansę na kolejną podróż swojego życia , więc za cel stawiamy sobie informowanie Cię o naszych aktualnych ofertach. Niezależnie od tego, obowiązujące przepisy prawa pozwalają nam na wykorzystywanie pozyskanych od Ciebie danych osobowych do prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do promocji usług i produktów podmiotów trzecich, jak również nie będą przekazywane w takim celu podmiotom trzecim. Ponieważ szanujemy Twoją prywatność,  w każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, co sprawi, że zaprzestaniemy prowadzenia takich działań.

  Podstawa prawna przetwarzania.

  Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów [art. 6 ust. 1 lit f RODO].

  Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

  Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

  • usługodawcy, z których pomocą realizujemy umowy [linie lotnicze, hotele, ubezpieczyciele, lokalni przewoźnicy, lokalne agencje turystyczne, itp.],
  • podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe w naszym imieniu, a w szczególności: agenci turystyczni, biura rachunkowe, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi doradcze,
  • instytucje państwowe RP i państw obcych, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [polskiego lub zagranicznego], podróż do kraju przewidzianego w programie imprezy, wymaga przekazania Twoich danych.

  Czy Twoje dane zostaną przekazane do państwa trzeciego [państwa, w którym nie obowiązują przepisy RODO]?

  Tak. Nasza oferta obejmuje niemal wyłącznie podróże do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego [EOG]. Realizacja świadczeń objętych zawartą z Tobą umową [hotele, przewoźnicy, itp.], wymaga przekazania naszym kontrahentom w państwach trzecich Twoich danych osobowych, w niezbędnym zakresie.

  Podstawa prawna.

  • Przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem [art. 49 ust. 1 lit. b RODO].
  • Przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną [art. 49 ust. 1 lit. c RODO].

  Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

  • Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do chwili upływu terminu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych.
  • Ponadto Twoje dane  będą przez nas przechowywane przez okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa [np. przez czas wymagany w przepisach ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości].
  • Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas w celach marketingowych, przestaniemy przetwarzać gdy sprzeciwisz się dalszemu wykorzystywaniu danych osobowych w tym celu.

  Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

  • Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Niektóre z tych uprawnień mogą być wyłączone przez obowiązujące przepisy.
  • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO].
  • Masz prawo do otrzymania przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych oraz przenoszenia ich do innego administratora, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki : Twoje dane przetwarzane są w celu zawarcia lub realizacji łączącej nas umowy, a przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany. W takim przypadku masz prawo otrzymać od nas Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub możesz domagać się przesłania danych w tym formacie innemu administratorowi.
  • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.
  • Aby skorzystać z w/w uprawnień skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz na wstępie niniejszej informacji.

  Czy przekazanie nam Twoich danych osobowych jest konieczne?

  Tak. Zarówno zawarcie, jak i realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych wymaga udostępnienia nam danych osobowych uczestników imprezy oraz osoby zawierającej umowę. Zbieramy od Ciebie wyłącznie te dane, które są nam niezbędne do należytego wykonania umowy. Bez udostępnienia tych danych nie zawrzemy z Tobą umowy, bo nie moglibyśmy się z niej wywiązać.

 3. Polityka prywatności Newslettera biura podróży Planet Escape Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
 4. Wydana na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [RODO].

  Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Planet Escape Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 52/lu.2, 31-158 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000588527, NIP 6762496899, REGON 363140085.

  Nasze dane kontaktowe:

  Planet Escape Sp. z o.o. Sp. k.

  Krowoderska 52/lu. 2

  31-158 Kraków

  e-mail:  info@planetescape.pl           
  tel.: 12 358 58 58                                         

  Czyje dane osobowe przetwarzamy w związku z rozpowszechnianiem naszego Newslettera?

  Przetwarzamy dane osobowe subskrybentów naszego Newslettera.

  Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  Dystrybuując nasz Newsletter przetwarzamy wyłącznie Twój adres e-mail.

  W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe służą nam do marketingu bezpośredniego naszych usług.

  Dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe do działań marketingowych?

  Przede wszystkim nie chcemy abyś przegapił szansę na podróż swojego życia, więc za cel stawiamy sobie informowanie Cię o naszych aktualnych ofertach. Ponadto, zapisując się do Newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie naszych materiałów promocyjnych. Niezależnie od tego, obowiązujące przepisy prawa pozwalają nam na wykorzystywanie pozyskanych od Ciebie danych osobowych do prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług.  Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do promocji usług i produktów podmiotów trzecich, jak również nie będą przekazywane w takim celu podmiotom trzecim. Ponieważ szanujemy Twoją prywatność, w każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, co sprawi, że zaprzestaniemy prowadzenia takich działań, w tym zwłaszcza wysyłania naszego Newslettera.

  Podstawa prawna przetwarzania.

  Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów [art. 6 ust. 1 lit f RODO], jak również odbywa się na podstawie zgody wyrażanej przy zapisywaniu się do Newslettera [art. 6 ust. 1 lit. a RODO].

  Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe ?

  Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być  podmioty zewnętrzne, z których pomocą wydajemy i dystrybuujemy nasz Newsletter [np. agencje marketingowe, dostawcy usług informatycznych, itp.]. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu związanym z wydawaniem i dystrybucją naszego Newslettera. Twoje dane osobowe nigdy nie będą wykorzystywane do promocji usług i produktów podmiotów trzecich, jak również nie będą przekazywane w takim celu podmiotom trzecim.

  Czy Twoje dane zostaną przekazane do państwa trzeciego [państwa, w którym nie obowiązują przepisy RODO]?

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, co do których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane do USA, jeżeli ich odbiorcą jest podmiot certyfikowany zgodnie z wymogami Tarczy Prywatności [Privacy Shield], zatwierdzonej Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
  Powyższe oznacza, że pomimo, iż w państwach trzecich nie obowiązują przepisy RODO, to przepisy wewnętrzne tych państw zapewniają odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych. W przypadku przekazania Twoich danych do państwa trzeciego, będą one przetwarzane w tym kraju wyłącznie w celu redagowania lub dystrybucji naszego Newslettera.

  Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do chwili, gdy zrezygnujesz z subskrypcji Newslettera, tj. skorzystasz z prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. Zrezygnować z subskrypcji Newslettera możesz w każdej chwili, wysyłając informację o rezygnacji na adres e-mail: info@planetescape.pl, lub korzystając z przycisku rezygnacji z Newslettera zamieszczonego na końcu każdego Newslettera.

  Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

  Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Niektóre z tych uprawnień mogą być wyłączone przez obowiązujące przepisy. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych [na otrzymywanie Newslettera]. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. Aby skorzystać z w/w uprawnień skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz na wstępie niniejszej informacji.

  Czy przekazanie nam Twoich danych osobowych jest konieczne?

  Nie. Subskrypcja Newslettera jest dobrowolna. Niepodanie Twoich danych osobowych [adresu e-mail] uniemożliwi nam dostarczanie Ci informacji o naszych aktualnych ofertach.